Ukaz PRM 3/IV/2022 ws. mianowania Hörenkommendanta WAR

Art. 1. Na podstawie artykułu 9 Ustawy o działaniu i organizacji Wielkiej Armii Republiki z dnia 19 listopada 2021 roku mianuję Alberta Fryderyka de Espadę na Hörenkommendanta WAR.

Art. 2. Ukaz wchodzi w życie w dzień ogłoszenia.

/-/ Prezydent IV Republiki Muratyki