Ustawa Sejmu Muratyckiego zmieniająca zapis Ustawy o obywatelstwie

Art. 1. Do artykułu 13 Ustawy Sejmu Muratyckiego o obywatelstwie IV Republiki Muratyki z dnia 25 października 2021 roku dodaje się ustęp 5 o brzmieniu: „W przypadku uchwalenia przez Sejm uchwały pozbawiającej osobę obywatelstwa w przypadku kiedy osoba dopuszcza się działania haniebnego w lub poza granicami IV Republiki Muratyki”.

Art. 2. Ustawa wchodzi w życie w dzień ogłoszenia.

/-/ Prezydent IV Republiki Muratyki